X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

فایل 96

دانلود مجاز فایلهای علمی و آموزشی و دانشجویی

تحقیق- ارزشیابی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6   ارزشیابی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی  این تحقیق به منظور ارزشیابی سطح توانایی‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی و نیز یافتن نقاط قوت و ضعف این فرایند به منظور رفع نارسایی‌ها و بهبود کیفی روش‌های تدریس در سطح شهر تهران انجام شد. افزون برآن رابطه برخی عوامل تأثیر‌گذار بر مهارت‌های حرفه‌ای معلمان چون جنس، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه تدریس، شرایط فیزیکی و تعداد دانش‌آموزان کلاس، گذراندن دوره‌های آموزشی قبل و حین خدمت مورد سنجش قرار گرفت. برای بررسی رابطه بین مهارت‌‌های حرفه‌ای معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و نیز دست‌یابی به تفاوت مهارت‌های حرفه‌ای معلمان مناطق مورد مطالعه سؤال‌هایی مطرح شد.جامعه‌آماری مورد مطالعه این تحقیق را معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 85-1384 تشکیل می‌دهند. مهارت‌های حرفه‌ای 457 نفر از معلمان دوره اب ...لینک منبع :تحقیق- ارزشیابی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی

ارزشیابی مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی | فصلنامه نوآوری های ... noavaryedu.oerp.ir/en/node/575‎Cached Similarاین تحقیق به منظور ارزشیابی سطح توانایی ها و مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی و نیز یافتن نقاط قوت و ضعف روش های تدریس و رفع نارسایی ها و بهبود کیفی آن در سطح شهر تهران انجام شد. افزون برآن، رابطه برخی عوامل تأثیرگذار بر مهارت های حرفه ای معلمان (مثل جنس، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه تدریس، شرایط ... [PDF] ارز‌ش‌یابی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=206‎Cached Similarﭼﮑﯿﺪه. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ. ای ﻣﻌﻠﻤﺎن د. وره اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻦ . ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ. روش. ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ. و. رﻓﻊ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ. ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯽ. آن. در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . اﻓﺰون ﺑﺮآن. ،. راﺑﻄﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ. ای ﻣﻌﻠﻤﺎن. (. ﻣﺜﻞ. ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت،. رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻌﺪاد د. اﻧﺶ. آﻣﻮزان ﮐﻼس، ﮔﺬراﻧﺪن دوره. [PDF] ﻣﻘﺪﻣﻪ www.ensani.ir/storage/Files/20120329173507-8005-46.pdf‎Cached Similarﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻠﻤﺎن دوره. اﺑﺘﺪاﻳﻲ. ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻛﺮﻳﻤﻲ. 1. ﭼﻜﻴﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﻲ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻫـﺎی ﺣﺮﻓـﻪ ای ﻣﻌﻠﻤـﺎن دوره. اﺑﺘـﺪاﻳﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری. ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ .... ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺪن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺗ. ﻜﻨﻴﻜﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺪرﻳﺲ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ . ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺪن ﻓﺮآﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ ﻳﺎ. ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی وﻳﮋه ای ﻣﻲ ﺷﻮد. [DOC] پرسش های پژوهشی: 1-معلمان مدارس ابتدایی تا چه اندازه از مهارت های حرفه ... vatovato.persiangig.com/.../مهارت%20حرفه%20ای%20معلمان%201.doc‎Cached Similar5-آیا بین مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی مناطق مختلف،تفاوت معناداری وجود دارد؟ نتیجه گیری: -معلمان از مهارت حرفه ای لازم ... مهارت های معلمان. روش تحقیق:جامعه آماری مورد مطالعه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران 85-84می. باشد.مهارت حرفه ای 457 نفر از معلمان دوره ابتدایی مناطق (2،5،6،13،16)و54. واحد آموزشی باروش نمونه گیری تصادفی چند ... مقاله تاثیر مهارتهای حرفه ای معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_717=تاثیر-مهارتهای-حرفه-ای-معلمان-بر-پیشرفت-تحصیلی-دانش-آموزان-دوره-اب...‎Cachedاین پژوهش به منظور بررسی «تأثیر مهارتهای حرفهای معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بابل» انجام شد. ... ابزار و وسایل دیداری و شنیداری، اجرای ارزشیابی توصیفی و برقراری ارتباط موثر معلم با فراگیران در فرآیند یاددهی یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در حد خیلی زیاد موثر است. [PDF] ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ آﻣﻮزش ا - همایش hamayesh.irantvto.ir/dl/905.pdf‎Cached Similar2008. ) ﻧﯿﺰ ﺻﻼﺣﯿﺖ. ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﯽ را در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ،. ﻋﺎﻃﻔﯽ و. ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻟﺬا در. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف. ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ. اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای. ﺷﻬﺮ. ﺗﻬﺮان ...... ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ. اراﺋﻪ ﺷﺪه در اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن. -. ﮐﺮﯾﻤﯽ. ،. ﻓﺮﯾﺒﺎ (. 1387. ). ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺻﻼﺣﯿﺖ. ﻫﺎی. ﺣﺮﻓﻪ. ای. ﻣﻌﻠﻤﺎن. دوره. اﺑﺘﺪاﯾﯽ. ارزیابی سطح صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی و رابطه ... jinev.iaut.ac.ir/article_520864.html‎Cached Similarاین پژوهش به منظور ارزیابی سطح صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی و رابطه آن با تعهد و دلبستگی شغلی در معلمان انجام شده است. هدف تحقیق، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی (همبستگی) بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بهشهر که تعداد آنها 522 نفر بوده است، تشکیل داده‌اند. حجم نمونه بر ... 240 مقاله در زمینه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت - تحقیقات آموزشی ... commite2.blogfa.com/post-788.aspx‎Cached Similarمقایسه تطبیقی روند تحولات ارزشیابی آموزشی در غرب و ایران. 120. دکتر غلامعلی احمدی. بررسی میزان همخوانی و هماهنگی بین سه برنامه درسی قصدشده، اجراشده و کسب‌شده در برنامه جدید آموزش علوم دوره ابتدایی. 121. دکتر زهرا دانش‌پژوه. ارز‌ش‌یابی مهارت‌های حرفه‌‌ای معلمان علوم و ریاضی در دوره راهنمایی و ارائه روش‌های ارتقاء کیفی آن. 122. [PDF] ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی آﻣﻮزﮔﺎرﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ www.roshdmag.ir/.../8.13from%20MATN%20VIZHENAME%20EBTEDAEE%204-3_0.p...‎Cached Similarﻣﻘــــــــــــﺎﻟــــــــــــﻪ. اﺷــــﺎره. «در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺠﺶ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ وﺣﺮﻓﻪ ای، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻼک ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و. ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻣﻮزﮔﺎران و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه ی ارﺗﻘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ... ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی ... رﺷﺪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ | دوره ی ﻫﺠﺪﻫﻢ | ﺷﻤﺎره ی ١ ۸ ... بررسی میزان آگاهی معلمان دوره ی ابتدایی از اصول تعلیم و تربیت به ... www.iaujournals.ir/article_521595_0.html‎Cached Similarهدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی معلمان دوره ی ابتدایی از اصول تعلیم وتربیت به منظور ارائه ی الگویی مناسب جهت ارتقای سطح آگاهی آنها از اصول تعلیم وتربیت در ... نتایج پژوهشهای انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق نشان می دهد که اکثریت معلمان در زمینه شناخت اصول ومبانی تعلیم وتربیت ،بهره مندی از دانش و مهارتهای حرفه ای مورد نیاز ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت 01:56 | چاپ مطلب